فوت و فن معامله در فارکس

توان تحلیل

تحلیل

مترادف تحلیل: تجزیه، تضعیف، گدازش، محوسازی، حل کردن، گشودن، هضم کردن، حلیت، روایی، حلال سازی، حلال شمردن، روا داشتن
متضاد تحلیل: تحریم
برابر پارسی: گوارش، کاهش یافتن، ازدست رفتن، ریشه یابی، کاوش، کندوکاو، موشکافی، واکاوی

فارسی به انگلیسی

مترادف ها

ثبات قدم، تحلیل، دقت، تجزیه، نیت، قصد، تصویب، نتیجه، تصمیم، عزم، عزیمت، حل، رفع، تفکیک پذیری، عزم راسخ

لغت نامه دهخدا

تحلیل. [ ت َ ] ( ع مص ) بسی به جای فروآمدن. ( تاج المصادر بیهقی ). فرودآمدن در جایی. ( زوزنی ). تحلیل به مکانی ؛ فرودآوردن به توان تحلیل جایی. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ). به جایی فرودآمدن.( غیاث اللغات ) ( آنندراج ). || تحلیل عقده ؛نیک گشادن گره را. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). از هم گشادن چیزی را. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ). || حلال بکردن. ( تاج المصادر بیهقی ). حلال کردن. ( زوزنی ) ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). حلال گردانیدن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ). حلال گردانیدن خدای تعالی چیزی را. ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ). حلال کردن. ( از غیاث اللغات ) ( آنندراج ). || سوگند راست کردن. ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). تحلیل یمین ؛ گشادن سوگند به استثناء یا به کفاره یا کفاره سوگند دادن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) ( از قطر المحیط ). تَحِلَّة. ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ) ( منتهی الارب ). || تحلیل کسی ؛ کسی را حلال کردن به او چیزی را که میان آن دو است. ( اقرب الموارد ) ( قطر المحیط ). || فانی کردن چیزی را به گداختن. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ). گداز و گداختگی. ( ناظم الاطباء ). || انحلال و هضم و انهضام. ( ناظم الاطباء ). هضم شدن و تبدیل به خون شدن غذا. ( فرهنگ نظام ). || التحلل و التحلیل ؛ هو استفراغ غیرمحسوس. ( بحر الجواهر ).
- تحلیل بردن ؛ هضم نمودن غذا یا چیزی.
- تحلیل پذیرفتن ؛ هضم شدن. خرج شدن : تا بدین سبب مایه هاء خام اندر تن ایشان [ زنان ] بیشتر گرد آید و کمتر تحلیل پذیرد، یعنی کمتر خرج شود. ( ذخیره خوارزمشاهی ).
- تحلیل دادن ؛ هضم کردن. گذراندن.
- تحلیل رفتن ؛ هضم شدن. گذشتن.
- تحلیل کردن ؛ گواریدن : اسباب زکام و نزله. دو نوعست یکی آنست که هر گاه که اندر دماغ سوءالمزاج گرم پدید آید یعنی هر گاه که دماغ گرم شود، تری ها را به خویشتن کشد فزون از آنکه بتواند گواریدن و تحلیل کردن. ( ذخیره خوارزمشاهی ).
|| تسلیم در نماز. ( مفاتیح ). سلام نماز گفتن :
وقت تحلیل نماز ای بانمک
زآن سلام آورد باید بر ملک.

|| ناپدیدکردگی. ( ناظم الاطباء ). || آنچه در آن مبالغه کرده نشود. یقال : ضربه ضرباً تحلیلاً؛یعنی زد او را اندک بقدر تعذیر و ادب. ( منتهی الارب )( ناظم الاطباء ) ( اقرب الموارد ) ( از قطر المحیط ). || نزد اطباء همان تحلل است ، و نزد محاسبان عبارتست از عکس ، و نزد ارباب منطق عبارتست از حذف آنچه که دلالت کند بر علاقه بین دو طرف قضیه از نسبت حکمیة یعنی حذف حرفی که دلالت بر ربط بین دو طرف کند خواه ربط حملی و خواه ربط شرطی باشد. || نزد ارباب معمی اسم است مر عمل از اعمال تسهیلیه را. مولوی جامی در رساله مؤلفه خود میفرماید: تحلیل عبارتست از آنکه به اعتبار معنی شعری مفرد باشد، و به اعتبار معمائی مرکب از دو چیز یا بیشتر. مثاله ، شعر:بیشتر بخوانید .

فرهنگ فارسی

حلال کردن، رواشمردن، حل کردن، گشودن، حل کردن غذا
۱- ( مصدر ) حلال کردن روا شمردن روا داشتن . ۲- دو یا چند بخش کردن لفظی را و از هر بخش معنی علی حده گرفتن و بعضی را بحال خود گذاشتن . ۳- ( اسم ) روایی حلیت . جمع : تحلیلات .
تحالیل سوراخ نره و سوراخ پستان

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

فرهنگستان زبان و ادب

[ریاضی] فهرست بندی داده های یک مسئله و داده های دیگر مربوط به آن و سپس جست وجوی هدف با مشخص کردن مراحلی که باید طی کرد و سرانجام توجیه نتیجه

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] به حلال کردن و یا حلال کردن استمتاع از کنیز خود برای دیگری و یا ازدواج زن سه طلاقه با مردی غیر از شوهر سابقش را تحلیل می گویند.
تحلیل به معنای اوّل در برابر تحریم قرار دارد. منشأ تحلیل اشیاء همچون تحریم ، مفاسد و مصالح واقعیِ موجود در آنها در ارتباط با مکلف است؛ از این‏رو، تحلیل شأن شارع مقدس است. بدین جهت تحلیل چیزی که خداوند آن را حرام کرده، با علم به آن موجب ارتداد است. در شریعت مقدّس برای حلال شدن برخی امور، اسبابی قرار داده شده است که انسان با ایجاد آنها، آن چیز را بر خود حلال می‏گرداند، به عنوان مثال، عقد نکاح سبب حلال شدن هریک از و مرد اجنبی بر یکدیگر، اجازه مالک به تصرف در مالش، سبب حلال گردیدن تصرّف در مال وی برای فرد مُجاز، سلام نماز موجب حلال شدن منافیات آن، حلق و تقصیر و غیر آن سبب حلال شدن محرمات احرام بر فرد، و بالاخره اضطرار موجب حلال گردیدن جمیع محرّمات ـ غیر آنچه استثنا شده می گردد. تحلیل به معنای دوم از تحلیل به معنای دوم در باب نکاح سخن رفته است. حکم تحلیل مولا می‏تواند جهت آمیزش یا سایر استمتاعات، کنیز خود را برای دیگری حلال کند. به مولا مُحَلِّل و به کنیز مُحلَّلَه گفته می‏شود. ماهیّت تحلیل آیا تحلیل نوعی عقد نکاح است یا اباحه و تملیک منفعت؟ بنابر مشهور، تحلیل تملیک منفعت است نه عقد نکاح؛ از این‏رو، احکام ملک یمین بر آن مترتّب می‏شود نه نکاح؛ در نتیجه مُحلَّله پدر پیش از آمیزش بر پسر، و محلَّله پسر قبل از دخول بر پدر حرام نیست. بنابر قول مشهور ـ که حقیقت تحلیل، تملیک منفعت باشد ـ آیا تحلیل از عقود است تا نیاز به قبول داشته باشد و یا از ایقاعات ؟ ظاهر کلمات جمعی از فقها و صریح کلمات جمعی دیگر، قول نخست است؛ لیکن برخی، قول دوم را برگزیده‏اند. البتّه بنابر عقد بودن، از عقود جایز به شمار می‏رود نه لازم. کیفیّت تحلیل در تحقّق تحلیل، صرف رضایت کافی نیست بلکه لفظ معتبر است، به اینکه بگوید: وطی کنیزم را بر تو حلال کردمیاو بنابر مشهور لفظ عاریه ـ به اینکه بگوید: کنیز خود را جهت انتفاع از او به تو عاریه دادم ـ کفایت نمی‏کند و در کفایت لفظ اباحه و مانند آن، که مترادف با تحلیل است اختلاف می‏باشد. احکام در مقدار و چگونگی انتفاع از مُحلَّله باید بر چارچوب مفاد لفظ یا قرائن حالیِ بیانگرِ مفاد لفظ، بسنده شود. بنابر این اگر مولا بوسیدن را تحلیل کرده است باید بر همان مقدار اکتفا شود؛ ولی اگر آمیزش را تحلیل کرده است، کمتر از آن از انواع استمتاعات نیز حلال خواهد بود محلَّله مستحقّ نفقه نیست. در تحلیل، تعیین مدّت و ذکر مهر، شرط نیست. برخی قدما تعیین مدّت را لازم دانسته‏اند. فرزندی که از این طریق متولّد می‏شود در صورتی که شرط حُرّیت او شده باشد ـ و بنابر مشهور در صورت عدم اشتراط نیز ـ محکوم به حرّیت است. تحلیل به معنای سوم از تحلیل به معنای سوم در باب طلاق سخن رفته است. مردی که همسر آزاد خود را سه بار یا همسرِ کنیز خود را دو بار طلاق داده بدون آنکه وی در بین طلاقها با مردی دیگر ازدواج کرده باشد، ازدواج مجدّد طلاق دهنده با آن زن منوط به این است که مردی دیگر ـ که از آن به «مُحَلِّل» تعبیر می‏شود ـ با شرایط زیر با آن زن ازدواج کند و سپس وی را طلاق دهد: ۱. بالغ باشد. کودک و حتّی ـ بنابر مشهور ـ غیر بالغِ در آستانه بلوغ نمی‏تواند محلّل قرار گیرد. ۲. صیغه عقد توان تحلیل ازدواج بخواند؛ بدین جهت اگر زن کنیز باشد اباحه یا تحلیل کفایت نمی‏کند؛ چنان‏که وطی حرام، وطی به شبهه و آمیزش به عقد فاسد نیز کافی نیست. ۳. ازدواج، دائمی باشد نه موقّت. ۴. دخول در قُبُل ـ به نحوی که موجب غسل شود ـ انجام گیرد. بنابر مشهور، انزال و تکرار وطی، شرط نیست.

[ویکی فقه] تحلیل (ابهام زدایی). واژه تحلیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تحلیل (فقه)، به معنای حلال کردن یا حلال کردن استمتاع از کنیز خود برای دیگری یا ازدواج زن سه طلاقه با مردی غیر از شوهر سابقش• تحلیل (منطق)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق، به معنای شناسایی اجزای مرکب تصوری و یا تصدیقی
.

[ویکی فقه] تحلیل (فقه). تَحلیل به معنای حلال کردن یا حلال کردن استمتاع از کنیز خود برای دیگری یا ازدواج زن سه طلاقه با مردی غیر از شوهر سابقش می باشد.
تحلیل به معنای اوّل در برابر تحریم قرار دارد. منشا تحلیل اشیاء همچون تحریم (تحریم)، مفاسد و مصالح واقعیِ موجود در آنها در ارتباط با مکلّف است؛ از این رو، تحلیل شان شارع مقدّس است. بدین جهت تحلیل چیزی که خداوند آن را حرام کرده، با علم به آن موجب ارتداد (ارتداد) است. در شریعت مقدس برای حلال شدن برخی امور، اسبابی قرار داده شده است که انسان با ایجاد آنها، آن چیز را بر خود حلال می گرداند، به عنوان مثال، عقد نکاح سبب حلال شدن هریک از زن و مرد اجنبی بر یکدیگر (ازدواج)، اجازه مالک به تصرّف در مالش، سبب حلال گردیدن تصرّف در مال وی برای فرد مُجاز (اذن)، سلام نماز موجب حلال شدن منافیات آن، حلق و تقصیر و غیر آن سبب حلال شدن محرّمات احرام (احرام) بر فرد (تحلّل)، و بالاخره اضطرار موجب حلال گردیدن جمیع محرّمات (غیر آنچه استثنا شده) می گردد (اضطرار). از تحلیل به معنای دوم در باب نکاح سخن رفته است.
محلل و محلله
مولا می تواند جهت آمیزش یا سایر استمتاعات، کنیز خود را برای دیگری حلال کند. به مولا «مُحَلِّل» و به کنیز «مُحلَّلَه» گفته می شود.
ماهیّت تحلیل
آیا تحلیل نوعی عقد نکاح است یا اباحه و تملیک منفعت؟ بنابر مشهور، تحلیل تملیک منفعت است نه عقد نکاح؛ از این رو، احکام ملک یمین بر آن مترتّب می شود نه نکاح؛ در نتیجه مُحلَّله پدر پیش از آمیزش بر پسر، و محلَّله پسر قبل از دخول بر پدر حرام نیست. بنابر قول مشهور (که حقیقت تحلیل، تملیک منفعت باشد) آیا تحلیل از عقود (عقد) است تا نیاز به قبول داشته باشد و یا از ایقاعات (ایقاع)؟ ظاهر کلمات جمعی از فقها و صریح کلمات جمعی دیگر، قول نخست است؛ لیکن برخی، قول دوم را برگزیده اند. البتّه بنابر عقد بودن، از عقود جایز به شمار می رود نه لازم.
کیفیّت تحلیل
.

[ویکی فقه] تحلیل (منطق). تحلیل یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای شناسایی اجزای مرکب تصوری و یا تصدیقی است.
هرگاه شیء واحد مرکب -از اجزای خارجی یا ذهنی- تجزیه شود این عمل را «تحلیل» می گویند، چنان که از عکس چنین عملی با نام «ترکیب» یاد می شود. در منطق از تحلیل یک ماهیت برای دستیابی به ترکیب حدی یا رسمی و از تحلیل نتیجه قیاس برای تعیین صورت حقیقی قیاس کمک گرفته می شود.
اقسام تحلیل
تحلیل بر دو قسم است: ذهنی و خارجی.
تحلیل ذهنی
تحلیل ذهنی عبارت است از: تحلیل معانی کلی برای تحصیل ذاتیات (جنس و فصل) و عرضیات (عرض عام و خاص) مانند تحلیل انسان به «حیوان ناطق» و تحلیل حیوان به «جسم نامیِ حساسِ متحرک» تا برسد به اولیاتی که ترکیب و یا مشارکت و مباینتی در آن نباشد؛ مثل جوهر. نام دیگر تحلیل ذهنی، تحلیل عقلی است.
تحلیل خارجی
.

دانشنامه آزاد فارسی

روندِ تقسیم و تجزیۀ یک مفهوم به اجزای ساده تر آن به نحوی که ساختار منطقی آن آشکار شود. صورت ساده و ابتدایی تحلیل را با تعریف واژه در فرهنگ می توان نشان داد، مثلاً میش، گوسفندِ مادۀ پشم توان تحلیل دار است.
فلسفۀ تحلیلی. راسل، ویتگنشتاینمتقدم و موردر آغاز قرن ۲۰، با استفاده از دستاوردهای منطق، کوشیدند تا به ارائۀ شرایط صدق قضایا با روندی که ساختارِ منطقیِ نهفته در ظاهر گزاره ها و جملات را آشکار کند، بپردازند. فلسفۀ تحلیلی بر آن بود که رویکردی علمی و عینی برای حل مسائل سنتی فلسفه طرح کند. همچنان که ریاضی دان می تواند تصوری پیچیده را با سلسله عملیات ساده تر ریاضی وصف کند، فیلسوف هم باید بتواند ماهیت مفاهیم پیچیده را به کمک تصورات و عملیاتِ ساده ترِ سازندۀ آن ها بشناسد. برنامۀ تحلیل در کارهای پوزیتیویست های منطقی، به ویژه کارناپ، به اوج خود رسید و تقریباً کل فلسفۀ انگلیسی ـ امریکایی نیمۀ اول قرن ۲۰ و سال های پس از آن را تحت تأثیر قرار داد. هرچند آرمان تحلیل با اصرار بر ژرف کاوی در معنا در همۀ سطوح و مراحلِ فلسفیدن تأثیر شفابخش عمیقی بر فلسفه داشت، اعتماد آغازین به آن زیاده از حد خوشبینانه دانسته شد. زیرا، اولاً، معلوم شد که فقط تعداد اندکی از مفاهیم پذیرای تحلیلی مناقشه ناپذیرند. ثانیاً، هویت مفاهیم چندان ناشی از ساختار درونی خود آن ها نیست، بلکه از جایگاه آن ها در نظریه یا شبکۀ وسیع تری از آموزه ها و عملکردها ناشی می شود. ثالثاً، صرف نظر از آموزه های تجربه گرایانه یا اتمیستیراه عمده ای برای تعیین نقطۀ توقف تحلیل یا حتی برای تعیین جهت پیشروی آن وجود ندارد، و سرانجام این که آزمون موفقیت تحلیل، یعنی نمودارشدن ساختار پیچیده ای که در واقع مترادف با مفهوم اولیه است، در عمل مشکوک و نامطمئن از کار درخواهد آمد و به جای آن که داوری بی طرف برای نظریۀ فلسفی باشد، در پرتو همان نظریه ها موضوع مناقشه و ایراد خواهد شد. تحلیل در نزد قدما، به پیروی از یونان که آن را آنالوطیقا می خواندند، در دو حوزۀ تصورات (با تأکید بر تصورات کمتر کلی و بازگرداندن آن ها به تصورات بیشتر کلی) و حوزۀ تصدیقات (با هدف ایضاح وضع مقدمات و بازشناسی نوعی و شکل قیاس) محل بحث بوده است.

ارزیابی توان تحلیل مدل شبکه مبتنی بر معیار شارپ و ترینر جهت سنجش عملکرد پرتفوی انتخابی

در بازارهای رقابتی فعلی که هدف سازمان ها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیت های رقابتی است، موفقیت یک سازمان در گروی بکارگیری و مدیریت عنصر دانش و سرمایه فکری در تمامی ابعاد سازمانی است. سرمایه قکری در حال حاضر به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژی و اجتماعی به ایفای نقش می پردازد. با توجه به اهمیت سرمایه فکری و اثر آن بر ارزش شرکت و تاثیر آن بر بازدهی، انتخاب پرتفوی متمرکز بر سرمایه فکری می تواند بر بازده پرتفوی سرمایه گذاران اثرگذار باشد که این پژوهش با استفاده از مدل شبکه به بررسی این موضوع پرداخته است. سرمایه گذاران می توانند بر اساس سرمایه فکری شرکت ها با انتخاب بهینه پرتفوی و سرمایه گذاری بهینه نه تنها منجر به افزایش ثروت خود شوند، بلکه این امر در بهبود رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نیز توان تحلیل اثرگذار خواهد بود.
در این پژوهش با استفاده از شش مدل حسابداری مقیاس سرمایه فکری اندازه گیری شده و با توجه به ارزش بازار شرکت ها، ماتریس شبکه پرتفوی ها از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب شدند. عملکرد پرتفوی های انتخابی بر اساس معیار ترینر و شارپ محاسبه شده و با بازده بازار مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون فرصیه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو بعدی یا دو نمونه ای استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرصیه های فرعی پژوهش نشان می دهد که عملکرد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس مدل های سرمایه فکری از عملکرد پرتفوی بازار طبق معیار عملکرد ترینر و شارپ بالاتر است و می توان بر اساس آن بازده بالاتری نسبت به بازار کسب نمود.

رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهیها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها

هدف این پژوهش تعیین رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در این پژوهش از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. تحلیل پوششی داده‌ها روشی است که به وسیله آن می‌توان کارایی نسبی واحد‌های مورد بررسی را تعیین کرد. با استفاده از این شیوه، کارایی اعتباری نسبی شرکت‌های مورد بررسی محاسبه، و رتبه اعتباری آن‌ها در سطح کل شرکت‌ها تعیین شد. جامعه آماری پژوهش شامل 281 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1387، است. به منظور رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های مورد بررسی، شیوه تحلیل پوششی داده‌ها شامل دو ورودی بود. نتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکت‌های مورد بررسی بود که به هر یک از آن‌ها رتبه‌هایی از AAA تا D اختصاص یافت. این رتبه‌ها نشان‌دهنده توانایی مالی نسبی شرکت‌ها در پرداخت بموقع بدهی‌ها‌یشان است که هرچه توان تحلیل رتبه شرکت‌ها به D نزدیکتر باشد، توانایی مالی کاهش می‌یابد و هر چه به AAA نزدیکتر باشد، افزایش می‌یابد. نتایج با تحلیل سنتی نسبت‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20088914.1390.2.4.7.4

مراجع

آذر، عادل، دانشور، مریم و زالی، محمد رضا، (1385)، طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA (مطالعه موردی بیمه دانا)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 23، ص 62-35.

- آذر، عادل و مؤتمنی، علیرضا، (1383)، اندازه‌گیری بهره‌وری در شرکتهای تولیدی به وسیله مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، دانشور رفتار، شماره 8. ص 54-41.

- حسن‌پور بهابادی، داود، (1384)، بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

- خواجوی، شکراله، سلیمی فرد، علیرضا و ربیعه، مسعود، (1384)، کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم اجتماعی و انسانی ، شماره 2، ص 89-75.

- صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و یحیی‌زاده‌فر، محمود، (1386)، اندازه‌گیری کارایی شرکتهای
سرمایه‌گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، شماره 25، ص توان تحلیل 120-97.

- فقیه، مصطفی، (1387)، طراحی مدل رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکهای تجاری، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.

- مهرگان، محمد رضا، (1383)، ارزیابی عملکرد سازمانها: رویکردی کمی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- عبدالخلیق، راشد. (2000). پژوهشهای تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی، ]محمد نمازی[. شیراز. دانشگاه شیراز.]1379[.

-Banker, R.D., Charnes, A., and Cooper, W.W. (1984). Some models for the estimation of technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science. Vol 30. pp. 1078–1092.

-Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. Empirical Research in Accounting: Selected Studies. Vol. 4. N. 3. pp. 71–111.

-Bhandari, S., Soldolsky, R. M. & Boe, W. J. (1979). Bond quality rating chang for electric utilities: a multivariate analysis. Financial Management Association. Spring. pp. 74– 81.

-Chikolwa, B. and Chan, F. (2008). Determinants of commercial mortgage-backed securities credit ratings: Australian evidence. International Journal of Strategic Property Management. Vol. 12. pp. 69–94.

-Cheng, E.W.L., Chiang, Y. H. and Tang, B.S. (2007). Alternative approach to credit scoring by DEA: Evaluating borrowers with respect to PFI projects. Building and Environment. Vol. 42. pp. 1752– 1760.

-Gray, S. Mirkovic, A. and Ragunathan, V. (2006). The determinants of credit ratings: Australian evidence. Australian Journal of Management. Vol. 13. N. 2. pp. 333– 354.

-Halkos, G. E. and Salamouris, D. S. (2004). Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial توان تحلیل ratios: a data envelopment analysis approach. Management Accounting Research. Vol. 15. pp. 201–224.

-Horrigan, J. O. (1966). The determination of long-term credit standing with financial ratios. Journal of Accounting Research. Vol. 4. pp. 44–62.

-Huang, Z. Chen, H. Hsu, C.J. Chen, W.H. and Wu, S. (2004). Credit rating analysis with support vector machines and neural networks: a market comparative study. Decision Support Systems. Vol. 37. pp. 543– 558.

-Liang, G.S; Liu, C.F.; Lin, W.C. and Yeh. C.H. (2006). A data envelopment analysis of shipping industry bond ratings. Tamkang Journal of Science and Engineering. Vol. 9. N. 4. pp. 403–408.

-Malhotra, R., Malhotra, D.K. and Russel, P. (2007). Using data envelopment analysis to rate bonds. Proceedings توان تحلیل of the Northeast Business & Economics Association. Vol. 4. pp. 420–423.

-Min, J.H. and Lee, Y.C. (2008). A practical approach to credit scoring. Expert Systems with Applications. Vol. 35. pp. 1762–1770.

تحلیل و بررسی توان مندی سنایی غزنوی در بکارگیری هنری قرآن

ادبیات تعلیمی و غنایی ما، بویژه در بخش عرفانی، از سرچشمه¬ی فیّاض انوار تجلّی حق و سخنان پیام¬آور راستین که: «و مایَنطِقُ عَنِ¬الهَوی» بهره¬ها گرفته است؛ چنانکه مطالعه¬ی آن آثار، پس از گذشت قرن¬ها، تاریکی را از دل¬ها می¬زداید توان تحلیل و به انوار حق منوّر می¬گرداند؛ از این رو، آثار سنایی، عطّار، مولوی، سعدی، حافظ و . که از این آب حیات برخوردار شده-اند، زندگی جاوید یافته¬اند.
سنایی، پدر شعر عرفانی فارسی، یکی از این بزرگان آسمان ادب ایران می باشد. او در قصیده ای، مهارت و هنرمندی خود را در بکارگیری قرآن کریم و احادیث نشان داده است. موضوعی که نگارنده در این گفتار قصد بررسی و تحلیل دقیق تر آن را دارد.
سنایی غزنوی، در این قصیده¬ی جذّاب و دلنشین، از روی تفنّن و هنرنمایی و به شیوه¬ی التزام، تمام بیت¬ها را با زیور آیات و احادیث زینت بخشیده است؛ بویژه اینکه این زیورهای نورانی را، علاوه بر مصراع نخست بیت¬ها، در مصراع دوم در جایگاه قافیه به طریق اقتباس، تلمیح، ترجمه، حلّ، عقد، درج و تضمین به کار برده است. لازم به یادآوری است سنایی از شعر و ادب عرب اطلاع و آگاهی های فراوانی داشته است. چیزی که در لابه لای آثار او به خوبی مشهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The توان تحلیل Skilful Use of Koran in Sanaie Ghaznavi’s Poetry

نویسنده [English]

چکیده [English]

Our didactic and lyric literature, especially in mysticism has employed the true message of "plain truth"(quoted from Koran), in such a way that perusing these woks purges man's heart of darkness and fills it with absolute truth. In this respect, Sanaie, Attar, Moulavi, Sa'di, Hafez, and many others who utilized such spirituality in their works have become immortal. Sanaie, the father of Persian mystic poetry, is one of the greatest literary men of Iran. He has portrayed his artistic skills in an ode by employing the words of the Koran and tradition and this is the focus of the researcher's analysis. Sanaie Ghaznavi, in a delightful and appealing ode, has embellished the lines with traditions and the Koranic verses. He applies these embellishments not only to the a-verse of each stanza but also to the rhyming parts of the second stanza in the form of adaptation, allusion, Alteration, and quotation. What is evident in the poet's work is his comprehensive knowledge of Arabic literature

اندازه‌گیری و تحلیل توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه

هدف این مقاله بررسی رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی ایران در بازار روسیه و هم‌چنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادرات آنها است. روسیه به عنوان اولین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده جهانی نفت خام در سال 2012 به یمن درآمدهای سرشار خود به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کالاها مبدل شده ‌است. حجم تجارت خارجی روسیه بالغ بر 900 میلیارد دلار است. قدمت روابط تجاری میان ایران و روسیه در کنار قابلیت رشد بسیار بالای بازار مصرفی روسیه در سال‌های آتی، امید به توسعه صادرات کالاهای مصرفی به این کشور را بیش از پیش پررنگ نموده‌ است. از این ‌رو در این مقاله با استفاده از روش CSM و موقعیت‌یابی تجاری، توان رقابتی کالاهای صادراتی از ایران به این کشور را اندازه‌گیری و تحلیل نمودیم. نتایج نشان می‌دهند قاعده کلی برای تبیین رشد همه کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه وجود نداشته و برای برخی کالاها اثر کالایی، برخی اثر کشوری و بعضی اثر رقابتی یا ترکیبی از آن‌ها موثر بوده‌اند. هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که 9/48 درصد کالاهای صادراتی ایران در روسیه با بازارهای رو به رشدی مواجه بوده و در مقابل 1/51 درصدی کالاها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید برای این‌اقلام کالایی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از روسیه به عنوان بازار هدف در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

  • روسیه/ توان رقابتی/ صادرات /CSM / موقعیت‌یابی تجاری

20.1001.1.26767562.1394.13.71.2.2

مراجع

توکلی، ح. انداز‌ه‌گیری مزیت‌های نسبی بالقوه فعالیت‌های صنعتی در ایران را از روش شاخص هرینه منابع داخلی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1380.

حسینی، سید شمس‌الدین؛ ملک‌محمدی، مریم. سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 44، 235-265، 1386.

صداقت، ر. رشد عوامل مؤثر بر توان رقابتی پسته ایران در بازارجهانی. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، جلد 1، صص 115-125، 1386.

فیض‌آبادی، یاسر؛ غلام‌نژاد، مائده؛ رمضانی، مهناز. بررسی عامل‌های موثر بر صادرات خاویار ایران. مجله تحقیقات کشاورزی، جد 1، صص 1-16، 1388.

کلباسی، حسن؛ گریوانی، ولی. محاسبه توان رقابت هزینه‌های واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال اول شماره 5 و صص 6، 75-53، 1381.

ولی‌بیگی، حسن. توان رقابتی صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1389.

Manoharrao.توان تحلیل S. Economic Analysis of Export of Onion From India,. Thesis. University of Agricultural Sciences, Bangalore, India, 1995.

Mohammad, A. Export Specialization and Competitiveness of the Malaysian Manufacturing Trend, Challenges and Prospects. Fifth annual Conference on International Trade Education and Research, 26-27, October, (1-30), Melbourne: Melbourne University, 2000.

Tiwari, R. (). Export Competitiveness and Trade Cooperation Among NICs, foreign Trade Review, 33(3&4) , 73-102, 1999.

Wilson, P. and W. Mei. The Export Competitiveness of Asean Economies 1986-95. ASEAN Economic Bulletin 16(2), 208-229, 1999.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا