اموزش معامله گری

هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید

کاربرد در عمل تجارت استراتژی پیوت پوینت

از تجهیز تا برچیده شدن کارگاه و هر آنچه که باید در کارهای کارگاهی بدانیم

تاکنون کتابهاي زيادي در زمينه مديريت قرارداد و حرفه‌ي پيمانکاري نوشته شده است که حاکي از اهميت موضوع مي‌باشد اما بيشتر کتابهاي موجود در اين حيطه روي قوانين و مقرارت مناقصات و شرايط عمومي متمرکز بوده و جاي خالي بررسي دقيق و عميق مبحث بسيار مهمي با عنوان برپايي و برچيدن کارگاه هميشه احساس شده است مخصوصاً زماني که کار شروع نشده خاتمه مي‌يابد يا دچار تعليق شده و يا بحث تاخيرات مطرح مي‌شود يا کارفرما از عملکرد يک سرپرست کارگاه راضي نبوده و اختلاف نظرها شروع مي‌شود.
اين کتاب بر آن است تا هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید هر آنچه که پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان بايد در خصوص موضوع برپايي و برچيدن کارگاه، مهندس ناظر و سرپرست کارگاه و نهايتاً وظايف آنها در حيطه کارگاه و خدمات کارگاهي را گردآوري و در صورت لزوم به استناد موارد قانوني، در زمينه‌هايي که هنوز به طور تخصصي‌تر از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش‌بيني و ارائه طريق نشده است، ارائه راهکار نمايد. اين کتاب حاصل تجارب چندين ساله در صنعت انرژي مي‌باشد که در نگارش کتاب سعي بر آن شده تا علاوه بر انرژي با توجه به حجم بالاي پروژه‌هاي عمراني بر قراردادهاي پيمانکاري و ساخت تاکيد نمايد.

چکيده کتاب:

در ابتدا با توجه به اهميت منابع انساني و ابهامي که در ساختار پروژه‌هاي صنعت انرژي در کشور موجود است به بيان و معرفي اين ساختارها پرداخته‌ايم در فصل دوم به بيان تعاريف اوليه مفاهيم کليدي مورد بحث شامل کار، کارگاه، تجهيز کارگاه، برچيدن کارگاه، مهندس ناظر، کارفرما، پيمانکار، مشاور و سرپرست کارگاه نموده و در فصل بعدي مقرارت کارگاهي را به استناد قوانين مصوب و آيين نامه‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نموده در فصل سوم به تفصيل مقرارت تحويل کارگاه از کارفرما را بيان نموده و با پيش‌بيني مشکلات موجود در زمينه تحويل کارگاه به راههکاري قانوني آن اشاره گرديده است و در فصل بعد به شرح چگونگي برآورد هزينه کارگاه در قراردادهاي پيمانکاري پرداخته چگونگي محاسبه رديف تجهيز و بر چيدن کارگاه و با توجه به تجارب اين جانب در زمينه و نهايتا در فصل پنجم به بحث بيمه پرداخته‌ايم به وظايف پيمانکاران در برابر سازمان تلمين اجتماعي و مقرارات پيرامون محاسبه حق بيمه و. ديگر مباحث مورد ذکر در کتاب حاضر خدمات مهندسي کارگاهي مي‌باشد که به بيان حيطه کار کارگاهي پيمانکار در خصوص صورتجلسات و دستور کارها و طراحي‌هاي لازم در کارگاه نيروهاي تخصصي مورد نياز جهت خدمات کارگاهي و مي‌پردازد و مسئوليت‌هاي کارفرما پيمانکار و مشاور را به صورت مجزا بررسي مي‌نمايد. در فصل هفتم به طور مفصل به تعريف شرح وظايف و دامنه اختيارات مهندس ناظر پرداخته و در آخر در فصل هشتم ويژگي‌هاي لازم براي سرپرست کارگاه حيطه وظايف و اختيارات و تفاوتش در قراردادهاي پيمانکاري و مشاوره مي‌پردازيم.
به پيوست کتاب حاضر يک لوح فشرده شامل آئين نامه و مصوبات و نشريات مورد تائيد و ابلاغي از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آمده است.

فهرست

مقدمه: 1

چکيده کتاب: 2

فصل يکم: عوامل اجرايي در پروژه و جايگاه کارگاه در يک پروژه 3

مقدمه 4
1-1: عوامل اجرايي: 4
1-1-1- سيستمهاي عوامل اجرايي 5
4- سيستم يک وجهي (تک عاملي): 5
5- سيستم دو وجهي (دوعاملي): 5
6- سيستم سه وجهي (سه عاملي): 6
7- سيستم چهار وجهي (چهارعاملي) 8
1-1-2- دستگاه اجرايي: 9
1-1-2-1- کارفرما: 9
1-1-2-2: مهندس مشاور: 10
1-1-2-3- دستگاه نظارت 11
1- سر ناظر: 11
2- مهندس ناظر: 11
3- ساير عوامل دستگاه نظارت: 12
1-1-2-4- پيمانکار 12
1-1-2-5- پيمانکار هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید دست دوم يا پيمانکار منتخب 12
1-1-2-6- پيمانکار دست دوم منتخب 13
1-1-2-7- مدير طرح 13

فصل دوم: تعريف جامع و حقوقي کار، کارگاه، تجهيز و برچيدن کارگاه 15

مقدمه 16
2-1- کار: 16
2-1-1- تغيير در کار 17
2-1-2- دستورکار: 18
2-2- کارگاه: 18
2-3- تجهيز کارگاه: 19
2-3-1- عمليات و اقدامها: 20
2-3-2- تدارکات: 20
2-3-3- تاسيسات و ساختمانهاي موقت: 20
2-3-4- تهيه مصالح و تجهيزات: 21
2-4- برچيدن کارگاه: 23
2-4-1- برچيدن در زمان فسخ يا خاتمه قرارداد: 24

فصل سوم: مقرارت تحويل گرفتن کارگاه از کارفرما 25

مقدمه 26
6-1- مشکلات پيش‌بيني شده در تحويل کارگاه: 27
6-1-1- پيدا شدن معارض: 27
6-1-2- تاخير پيمانکار در تحويل کارگاه: 27
6-1-3- تاخير کارفرما در تحويل نمودن بخشي از کارگاه: 28
6-1-4- تاخير کارفرما در تحويل کل کارگاه: 28
6-2- تغيير، تعيين يا اجاره زمين محل کارگاه: 29

فصل چهارم: برآورد و محاسبه هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه 31

مقدمه 32
4-1- مختصري راجع به فهرست بها: 33
4-2- دستورالعمل محاسبه تجهيز و برچيدن کارگاه: 34
4-3- روش تهيه برآورد هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه: 35
4-4- تفاوت هزينه‌هاي بالاسري و تجهيز کارگاه: 38
4-4-1- هزينه بالاسري عمومي: 38
ب) هزينه ثابت ساليانه 40
4-4-2- هزينه‌هاي بالاسري کار: 41
4-4-3- هزينه‌هاي تشکيل دهنده مبلغ تجهيز کارگاه: 42
4-4-3-1- هزينه‌هاي تامين و تجهيز: 42
4-4-3-2- هزينه‌هاي تامين و نصب: 44
4-4-3-3- هزينه‌هاي حمل و جابجايي: 44
4-4-3-4- هزينه بيمه: 45
4-5- نقاط تشابه بين هزينه‌هاي تجهيز کارگاه و بالاسري: 45
4-6- هزينه‌هاي تجهيز کارگاه و بالاسري در زمان تعليق: 46
4-7- نحوه درج هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه در قراردادها و صورت وضعيت: 46

فصل پنجم: بيمه 49

مقدمه 50
5-1- مواد قانوني 51
5-2- طبقه بندي قرار دادها 51
5-3- قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني 51
5-3-1- شرايط لازم 51
5-3-2- نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني: 52
5-4- قراردادهاي غير عمراني: 52
5-4-1- مشمولين 52
5-4-2- نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه 52
5-5- نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري 54
5-5-1- جرائم ارسال ليست: 54
5-5-2- جريمه تاخير پرداخت حق بيمه: 54
5-6- وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تامين اجتماعي 55
5-6-1- وظايف كارفرمايان (واگذارندگان كار) در قبال سازمان 55
5-6-2- وظابف پيمانكاران در قبال سازمان تامين اجتماعي 56
5-6-3- وظايف سازمان تامين اجتماعي در قبال واگذارندگان كار و پيمانكاران: 57

فصل ششم: مهندس ناظر 59

مقدمه 60
6-1- تجهيز کارگاه 60
چارت سازماني و برنامه زمان بندي تفصيلي: 61
مصالح پاي کار و تحويل متريال: 61
6-2- نظارت بر اجراي کار 62
6-3- گزارشات دوره‌اي 62
6-4- ارائه راهکار درقالب دستورکار 62
صورتمجلس كار انجام شده، بررسي قيمت جديد 63
6-5- صورت وضعيت: 64
6-6- مدارک چون ساخت AS BUILT 65
6-7- تحويل موقت 65
6-8- خلاصه مراحل تحويل موقت 65
6-9- برچيدن کارگاه 68
6-10- بالانس متريال 68
6-11- محاسبه تاخيرات: 69
6-12- آزاد سازي تضامين: 69
در قراردادهاي EPC مطابق ماده 14 نشريه 5490: 70
6-13- صورت وضعيت قطعي 70
6-14- دوره تضمين يا رفع نقص 70
6-14-1- مسئوليتهاي دوره تضمين: 71
6-15- تحويل قطعي: 71
6-16- ساير ملاحظات: 72

فصل هفتم: سرپرست کارگاه 73

مقدمه 74
7-1- تحويل زمين و تجهيز کارگاه: 75
7-2- چارت سازماني: 75
7-3- نقطه سر به سر 76
7-4- صورت وضعيت: 79
7-4-1- بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 1360.4.2 موسوم به بخشنامه 5040 79
بخشنامه به کليه دستگاههاي اجرائي، و مهندسان مشاور و پيمانکاران 79
1- نحوه محاسبه مدت تمديد 80
2- نحوه محاسبه تمديد مدت بدليل تاخير در پيش پرداختها 81
7-4-2- بخشنامه 142825/100مورخ 1385.8.24 موسوم به بخشنامه 000/10 83
‏بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسان مشاور 83
7-4-3- بخشنامه شماره 1300/57/ 1-5188 مورخ 61.4.8 موسوم به بخشنامه 1300 85
7-5- تاخيرات: 85
7-5-1- تاخير غير مجاز: 86
7-5-2- تاخير مجاز: 86
7-6- ساير نکات: 87

فصل هشتم: فرم 89

مقدمه 90
8-1- فرم‌هاي عمومي 91
8-2- فرم‌هاي مرتبط با عمليات مکانيکال و کنترل کيفيت (Q.C.) 103
8-3- فرم مرتبط با عمليات سازه 118
8-4- فرم‌هاي مرتبط با عمليات برق و ابزار دقيق 119

فصل نهم 121

شرايط عمومي پيمان نشريه 4311 121

موافقتنامه 122

فهرست مطالب لوح فشرده ضميمه

شامل آخرين بخشنامه ها و آئين نامه هاي اجرايي
بيمه
- آئين نامه قانون اجراي بيمه بيکاري
- جريمه تاخيرات
- دستورالعمل بيمه در قراردادهاي پيمانکاري
- محاسبه حق بيمه قراردادهاي مختلف
شرايط عمومي پيمانها
- توام EP
- توام PC
- پيمانکاري
- مديريت طرح
- طرح وساخت
صورت وضعيت
- جريمه تاخير در پرداخت صورت وضعيت
- محاسبه تاخير در پرداخت صورت وضعيت
صنعت نفت و گاز
- خدمات مديريت طرح در صنعت نفت
- شرح خدمات مديريت طرح در صنعت نفت
- شرايط عمومي قراردادهاي نفت وگاز
تعديل
ماليات
آناليز بها

آموزش پیوت پوینت pivotpoint – استراتژی پیوت پوینت

استراتژی-فارکس-Pivot-Point

در این پست به آموزش پیوت پوینت و استراتژی pivotpoint پرداخته ام. برای دانستن راجع به خطوط پیوت پوینت در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی کلاسیک Pivot Points هنوز واقعی است، اما الگوریتم محاسبه به دلیل سادگی واقعاً دقیق نیست. هرگونه پرتاب احتمالی قیمت یا نوسانات کم می تواند حداکثر/دقیقه روز گذشته را ناکافی نشان دهد و اساساً بر محاسبه نقطه فعلی چرخش تأثیر بگذارد.

توانایی تعیین صحیح نکات کلیدی در نمودار قیمت یکی از شرایط اساسی معامله موثر است. استراتژی فارکس پیوت یکی از ساده‌ترین و موثرترین تکنیک‌های تجارت برای بازارهای با نوسانات روزانه بالا است.

آموزش پیوت پوینت pivotpoint

استراتژی معاملاتی نقاط محوری فارکس در سطوح در تحلیل تکنیکال از سال سی ام قرن بیستم اعمال می شود و نقاط عطف بازار را نشان می دهد که به ایجاد خطوط حمایت/مقاومت قوی اجازه می دهد. در حال حاضر تمام محاسبات به صورت خودکار انجام می شود، اما لازم است بدانیم که هر شاخصی می تواند نقاط عطف را فقط برای یک سایت موقت خاص پیش بینی کند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

پارامترها و روش محاسبه

قیمت نوبتی که به عنوان میانگین از قیمت های بالا، پایین و بسته روز قبل محاسبه می شود، مبنای خلقت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، نشانگر فنی استاندارد به طور خودکار سه سطح را در بالای / زیر خط مرکزی ایجاد می کند: پشتیبانی (S1، S2، S3) و مقاومت (R1، R2، R3):

PivotPoint=(Сlose+Low+High)/3 – سطح خط مرکزی.
S1=2PP-High; S2=P-(R1-S1); S3=Low-2*(High-PP) – از سطوح پشتیبانی می کند.
R1=2PP-Low; R2=PP+(R1-S1); R3=High+2(PP-L) – سطوح مقاومت.

پارامترها و روش محاسبه استراتژی pivot-point

آموزش پیوت پوینت

در هر استراتژی Pivot Point، محاسبه مجدد سطوح فارکس هر روز انجام می شود. منظور این است که حتی در صورت میانگین حرکت روند حداقل یکی از آنها ثابت شود.

برای حذف تأثیر زمان داخلی ترمینال بر محاسبات، لازم است از اصلاحیه در مورد تفاوت زمان محلی با زمان سرور استفاده شود، به عنوان مثال، GMT. سطوح اصلی باید با جابجایی ابتدای روز محاسبه شوند – برای مثال می توان آن را با شاخص های ویژه، DailyPivot_Shift، که شامل تنظیمات مربوط به زمان است، حل کرد.

کاربرد آموزش پیوت پوینت در معاملات

برای استراتژی Forex Pivot Points، این سطوح امکان شناسایی وضعیت بازار و تخمین تقریبی چشم اندازها را، هم در حرکت روند و هم در طول یک فلت (مرز کانال افقی) فراهم می کند. در نظر گرفته می شود که تا کنون قیمت بالاتر از خط مرکزی حرکت می کند – روند صعودی، اگر پایین تر باشد – خرس. در منطقه Pivot احتمال چرخش قیمت زیاد است و در صورت خرابی – حداقل به موارد زیر حرکت می کند.

مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت

در استراتژی فارکس پیوت، سطوح S1 و R1 به عنوان مهم‌ترین سطوح در نظر گرفته می‌شوند و سایر (R2، R3، S2، S3) بیشتر به‌عنوان سطوح بسته شدن اقلام خط مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا در صورت دستیابی به قیمت توسط آنها، بازار به آن می‌رسد. شرط فروش بیش از حد یا بیش از حد خرید.

در حرکت روند، خط Pivot به عنوان نقاط مرجع برای قرار گرفتن در معرض TakeProfit/StopLoss استفاده می شود. از نظر تئوری روند باید روی پله سوم (S3 یا R3) تغییر کند، اما حتی در صورت نوسان شدید بازار، قیمت به ندرت به این سطوح می رسد. اغلب اوقات چرخش (یا توقف طولانی) در زمینه سطوح S2-R2 رخ می دهد – دقیقاً در اینجا می توان تا حدی سود را برطرف کرد.

تغییراتی در نشانگر Pivot Point

تغییراتی در نشانگر پیوت پوینت وجود دارد که امکان نمایش در یک سطح برنامه چند دوره را فراهم می کند، به عنوان مثال، H4، D1، W1. سپس، با توجه به استراتژی محوری فارکس، در بازه‌های زمانی کوچک‌تر می‌توان به دنبال نقاط ورود در بازار بود و از سطوح زمانی قدیمی‌تر به عنوان نقطه مرجع استفاده کرد.

آموزش پیوت پوینت

کاربرد در عمل تجارت استراتژی پیوت پوینت

برخی از منابع اطلاعاتی در بلوک تجزیه و تحلیل تکنیکی چندین گزینه برای محاسبه سطوح ارائه می دهند، اما عملاً بر کارایی سیگنال ها تأثیر نمی گذارد.

نمونه ای از چنین اندیکاتور پیچیده ای All_Pivot_Point است که قبلاً انواع سطوح Pivot را شامل می شود – کافی است در تنظیمات TypePivot پارامترهای مربوطه را مشخص کنید.

اندیکاتور-پیوت-پوینت-pivot-point_1

اندیکاتور-پیوت-پوینت-pivot-point_1

استراتژی فارکس Pivot Point Daily_Pivot

دارایی تجاری: GBP/USD یا سایر جفت ارزها با نوسانات روزانه پایدار. بازه زمانی: H1 و بالاتر. جلسه تجارت: اروپا، اروپا-آمریکا. شاخص: DailyPivot_Ind2.

این نشانگر سطوح Pivot اضافی ایجاد می کند که به طور قابل توجهی دقت سیگنال ها را افزایش می دهد. لحظه ای که شمع ساعت پانچ (یا نگرانی) سطح مقاومت R0.5 (در صورت خرید) یا سطح حمایت S0.5 (در صورت فروش) نقطه ورود است. ما معامله را باز می کنیم، بدون اینکه منتظر بسته شدن یک ساعت شمع باشیم.

در این استراتژی معاملاتی Forex Pivot Points TakeProfit ما در سطح R2 (در صورت خرید) یا S2 (در صورت فروش) قرار می دهیم، اما توصیه می شود از یک امتیاز 15-20 استفاده کنید. StopLoss در سطح S0.5 (در صورت خرید) یا R0.5 (در صورت فروش) قرار می گیرد.

اندیکاتور-پیچیده-پیوت-پوینت-pivot-point_1

اندیکاتور-پیچیده-پیوت-پوینت-pivot-point_1

در صورتی که قیمت به سطح R1 (یا S1) برسد، 50% مبلغ تراکنش را می بندیم و یک آیتم خط باز را به رنگ سیاه منتقل می کنیم.

توصیه می شود بیش از دو تراکنش در روز در این استراتژی PivotPoints فارکس باز نکنید. اگر پس از ایجاد سطوح محوری مشخص شد که قیمت بین سطوح S0.5 و R0.5 نیست، باید منتظر ماند تا قیمت در این راهرو گنجانده شود و تنها پس از آن می توان منتظر ماند. تجزیه سطوح S0.5 و R0.5 و به ترتیب برای باز کردن تراکنش.

چند نکته کاربردی در آموزش پیوت پوینت

به طور سنتی برای استراتژی معاملاتی Pivot Point فارکس دو گزینه ارائه می شود – تقسیم سطح و تجارت در محدوده. همین سطح می‌تواند نقش مقاومت قوی (آزاد شدن قیمت وجود دارد) یا نقش حمایتی را هنگامی که قیمت به سطح ضربه می‌زند، ایفا کند، و سپس در طول اصلاح بر آن تکیه می‌کند.

اندیکاتور-پیچیده-پیوت-پوینت-pivot-point_

اندیکاتور-پیچیده-پیوت-پوینت-pivot-point_

به هر حال، اگر بازار یک روز بالاتر از یک نقطه چرخش باز شده است، باید به خرید اولویت داد. و برعکس، هنگام باز کردن بازار در زیر سطح مرکزی – سیگنال هایی را برای فروش در نظر می گیریم.

استراتژی فارکس استاندارد Pivot Points فقط در خطوط یک روزه استفاده می شود، بنابراین این تکنیک برای تجارت درون روز مفیدترین است. سطوح Pivot را می توان به عنوان فیلتر قیمت برای عدم خرید در سطح قوی مقاومت و عدم فروش در مورد حمایت – همچنین در واقع برای اسکالپینگ استفاده کرد.

خطوط محوری را می توان به عنوان علاوه بر استراتژی میان مدت روند استفاده کرد – نه تنها برای ورود به بازار، بلکه برای نگهداری اقلام خط. اگر روزانه سطوح هدف را با در نظر گرفتن آخرین رویدادها به روز کنید، کیفیت سیگنال ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نتیجه استراتژی پیوت پوینت

استراتژی کلاسیک Pivot Points در معاملات فارکس هنوز واقعی است، اما الگوریتم محاسبه به دلیل سادگی واقعاً دقیق نیست. هرگونه پرتاب سوداگرانه قیمت یا نوسانات کم، به عنوان مثال، در بازار نازک، می تواند حداکثر/دقیقه روز گذشته را ناکافی نشان دهد و اساساً بر محاسبه نقطه فعلی چرخش تأثیر بگذارد. بنابراین برای باز شدن موقعیت، وضعیت خرابی یا چرخش از خطوط Pivot Points باید حتماً توسط سایر نشانگرها تأیید شود. نشانگر Pivot Points به طور قابل اعتمادی با همه انواع نوسانگرها، به عنوان مثال، استوکاستیک استاندارد، کار می کند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

پیش‌بینی تکنیکال قیمت بیت کوین و اتریوم در 7 روز آینده

امیر شاملویی

امیر شاملویی

  • اشتراک‌گذاری

در هفته‌ای که گذشت، اتریوم سقف قیمتی پیشین خود را شکست و در مدت 7 روز (تا پایان یکشنبه) 5.1 درصد رشد کرد. در حال حاضر قیمت اتریوم به 4343 دلار رسیده است. در صورتی که اتریوم بخواهد این هفته را نیز به رشد ادامه بدهد، نباید به 4217 دلار افت کند.

در هفته‌ای که گذشت، قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین رشد اندکی داشتند. به نظر می‌رسد با رسیدن به سقف تاریخی قیمت، در حال حاضر بهای این ارزها نسبتا تثبیت شده است. اما سمت و سوی بازار ارزهای دیجیتال در هفته جاری چگونه خواهد بود؟ با توجه به این که بخش بزرگی از ارزش این بازار را بیت کوین تشکیل می‌دهد تحولات آن روی ارزش این بازار تاثیر زیادی دارد. به طور کلی در بسیاری از موارد تغییرات قیمت بیت کوین افت یا صعود بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر را نیز تعیین می‌کند. به همین دلیل هم در ادامه به بررسی پیش‌بینی تکنیکال قیمت بیت کوین و اتریوم در 7 روز آینده از سوی وبسایت معتبر fxempire می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در 7 روز آینده

بهای دلاری بیت کوین در 7 روز گذشته (تا پایان یکشنبه) 0.82 درصد رشد کرد. در حال حاضر نیز هر بیت کوین به مرز قیمت 62 هزار و 200 دلار رسیده است. اما در هفته جاری بیت کوین تا کجا می‌تواند رشد یا افت کند؟ تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین نشان می‌دهد برای آن که این ارز دیجیتال در 7 روز آینده هم به رشد ادامه دهد، نباید به پیوت 60 هزار و 867 دلاری افت کند. در این صورت بیت کوین توانایی آن را دارد که تا سطح مقاومت اول یعنی 64 هزار و 129 دلاری افزایش پیدا کند. پس از رسیدن به این سطح قیمت، انتظار می‌رود روند رشد قیمت بیت کوین متوقف یا حتی برعکس شود. با این حال، اگر به هر دلیلی استقبال از بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال بالا بماند، می‌تواند این مقاومت را بشکند و بهای آن تا سطح مقاومت دوم یعنی 66 هزار و 927 دلار رشد کند.

یک سناریوی نزولی برای بیت کوین

در صورتی که بیت کوین به کمتر از پیوت 60 هزار و 867 دلاری افت کند، احتمال بروز یک سناریوی نزولی در آن وجود دارد. در این شرایط، بهای این ارز دیجیتال مهم ممکن است تا 58 هزار و 69 دلار یعنی سطح حمایتی اول کاهش پیدا کند. با رسیدن به این سطح قیمتی احتمالا افت بهای بیت کوین به پایان رسیده و حتی شاید با افزایش قیمت روبرو باشیم. با این حال، اگر پس از رسیدن به آن بازار فروش بیت کوین داغ باشد، این ارز دیجیتال می‌تواند تا سطح حمایتی دوم یعنی 54 هزار و 807 دلار نیز هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید کاهش یابد. این تحلیل‌های تکنیکال نقاطی برای ورود به بازار و خروج از آن نشان می‌دهند اما بهتر است از سایر ابزارها نیز در تحلیل بهره برد.

اتریوم و تداوم سقف شکنی؟

در هفته‌ای که گذشت، اتریوم سقف قیمتی پیشین خود را شکست و در مدت 7 روز (تا پایان یکشنبه) 5.1 درصد رشد کرد. در حال حاضر قیمت اتریوم به 4343 دلار رسیده است. در صورتی که اتریوم بخواهد این هفته را نیز به رشد ادامه بدهد، نباید به پیوت 4217 دلاری افت کند. در چنین شرایطی این ارز دیجیتال می‌تواند تا سطح مقاومت اول یعنی 4535 دلار هم افزایش یابد. پس از رسیدن به این سطح قیمت، رشد بهای اتریوم ممکن است متوقف شود یا حتی کاهش یابد. با این حال، اگر استقبال از خرید آن همچنان وجود داشته باشد، اتریوم می‌تواند تا سطح مقاومت دوم یعنی 4780 دلار نیز در 7 روز آینده رشد کند.

اتریوم در چه شرایطی افت می‌کند؟

از سوی دیگر، اگر اتریوم به پیوت 4217 دلاری برسد، این امکان وجود دارد که بهای آن تا سطح حمایتی اول یعنی 3972 دلار افت کند. در این سطح احتمالا افت قیمت این ارز دیجیتال متوقف شده و حتی شاید با رشد روبرو باشیم. اما اگر پس از رسیدن به این سطح قیمت، همچنان بازار فروش اتریوم رونق داشته باشد، بهای آن می‌تواند تا سطح حمایتی دوم یعنی 3655 دلار هم کاهش پیدا کند.

جمع‌بندی

در این مطلب به پیش‌بینی تکنیکال قیمت هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید بیت کوین و اتریوم در 7 روز آینده پرداختیم و سناریوهای صعودی و نزولی آنها را مطرح کردیم. تحلیل تکنیکال و معرفی نقاط حمایت و مقاومت می‌تواند نکاتی در مورد ورود به بازار و خروج از آن به ما بگوید اما بهتر است تنها به آن اکتفا نکنیم و از ابزارهای دیگر تحلیل هم به منظور اطمینان بیشتر استفاده نماییم.

آنچه كه بايد درباره خريد جديد بارسلونا بدانيد

عثمان دمبله می‌تواند در آینده کمک خوبی به خط حمله بارسلونا بکند.

آنچه كه بايد درباره خريد جديد بارسلونا بدانيد

به گزارش خبرورزشی، بالاخره بارسلونا توانست از بين عثمان دمبله و فيليپه كوتينيو، وينگر باشگاه دورتموند را جذب كند تا ضلع سوم مثلث ناقص شده خط حمله اين تيم هم شكل بگيرد. بارسا دمبله را به مبلغ 8/96 ميليون پوند جذب كرد و با گنجاندن پاداش در قرارداد اين بازيكن، رقم قراردادش را تا 136 ميليون پوند افزايش داد. طبق ادعاي بارساييها، اگر كسي خواهان جذب دمبله باشد بايد بابت صدور رضايتنامهاش 368 ميليون پوند پرداخت كند. رقمي كه از مبلغ آزادسازي نيمار خيلي بيشتر است. با اين حال اين وينگر فرانسوي در حالي به بارسلونا پيوست كه شايد هنوز براي عدهاي از اهالي فوتبال آنچنان شناخته شده نباشد.

توفان در رن

دمبله قبل از اينكه پايش به باشگاه دورتموند باز شود براي رن فرانسه بازي ميكرد. استارت موفقيتهاي اين بازيكن از همان فصل 2015 زده شد. جايي كه او در اولين فصل حضورش در ليگ يك فرانسه توانست 29 بار فرصت بازي پيدا كند هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید و با 20 گل و 5 پاس گل نامش را سر زبانها بيندازد.

خبره در ارسال پاس گل

دمبله وقتي فصل قبل به دورتموند رفت مسيرش را از گلزني به پاس گل دادن تغيير داد. او به رغم اينكه 10 بار براي تيمش گل زد، در همه تورنمنتها 20 پاس گل براي همتيميهايش ارسال كرد تا سومين پاس گل دهنده برتر اروپا شود. او با 19 سال و 6 ماه جوانترين بازيكني لقب گرفت كه در يك بازي ليگ قهرمانان اروپا 3 بار موفق به ارسال پاس گل ميشود. اتفاقي كه آخرين بار در سال 2003 رخ داده بود و دمبله با اين كار نامش را در كتاب تاريخ اين رقابتها جاودانه كرد.

مهارت دريبلزني

دمبله فصل گذشته تنها بازيكني بود كه در بوندسليگا توانست از 213 حركت انفرادي 103 دريبل موفق داشته باشد. او همچنين بيش از همتيميهايش در زمين حضور داشت و 49 بازي براي دورتموند انجام داد.

ملاقات با سمدو

عثمان دمبله و نلسون سمدو ديگر خريد جديد بارسلونا كه چند وقت پيش با نيمار در تمرين درگير شده بود قبلاً سابقه بازي مقابل همديگر را داشتند. دورتموند فصل پيش در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا به بنفيكا خورد و در مجموع با نتيجه 4 بر يك به پيروزي رسيد. سمدو 180 دقيقه كامل بازي كرد و دمبله 171 دقيقه در زمين حضور داشت.

بازيكن ملي

بازيهاي درخشان دمبله براي رن و سپس دورتموند باعث شد به تيم ملي فرانسه دعوت شود. وينگر جديد بارسلونا سال 2016 اولين بازي رسمياش را در ديدار با ايتاليا براي خروسها انجام داد. دمبله اولين گل ملياش را در ژوئن گذشته و مقابل تيم ملي انگليس به ثمر رساند.

بوندسليگايي فرانسوي

دمبله جزو بازيكناني است كه هم بازي در ليگ يك فرانسه را تجربه كرده و هم لذت حضور در بوندسليگا را چشيده است. او مثل ساموئل اومتيتي و لوكاس دين، در ليگ يك فرانسه بازي كرده و همچون مارك تراشتگن و ايوان راكيتيچ در بوندسليگا بوده است.

دو پا

هم در رن و هم در دورتموند، دمبله قابليتهايش را با هر دو پا ثابت كرده است. اين يعني او ميتواند در هر سمتي كه ارنستو والورده بخواهد ظاهر شود.

اولين جام مهم

اولين جام معتبري كه عثمان همراه با تيمش آن را فتح كرد جامحذفي آلمان بود. او در بازي فينال اولين گل زنبورها را به ثمر رساند و در آخر نيز جايزه بهترين بازيكن زمين را دريافت كرد.

رفاقت با بارترا

مارك بارترا بازيكن سابق بارسلونا فصل پيش لباس دورتموند را پوشيد. بدون شك دمبله براي اينكه هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید به بارسلونا بيايد با دوست و همتيمي خود مارك صحبت كرده و از اين بازيكن مشاوره گرفته است.

آنچه باید تا اینجا درباره یارانه بنزین و گرانی و باقی قضایایش بدانید

يارانه-بنزين-براي-همه-ايرانيان

به گزارش الفباخبر ، اعتماد نوشت:علي بهادري جهرمي با بيان اينكه بنا نيست در سطح ملي تغييري در شيوه توزيع و نرخ بنزين ايجاد شود، همچنين پس از اجراي اين طرح نرخ بنزين در كيش و قشم تغييري كند، افزود: تا پيش از اين يارانه بنزين به دارندگان خودروها اختصاص پيدا مي‌كرد كه ناعادلانه‌ بود، چراكه بخشي از مردم فاقد خودرو هستند و چيزي به آنها تعلق نمي‌گرفت. موضوع ديگر اينكه برخي مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادي كه يك خودرو دارند از اين يارانه استفاده مي‌كردند. بنابراين براي اينكه يارانه بتواند توزيع عادلانه‌تري داشته باشد، طرح اين است كه بنزين يارانه‌اي به افراد اختصاص پيدا كند. وي سرپرست خانوارها را متولي اخذ يارانه بنزين عنوان كرد و گفت: اكنون بنزين يارانه‌اي ۱۵۰۰ توماني و بنزين سه هزار توماني داريم. وقتي بنزين ۳۰۰۰ توماني فروش مي‌رود، ۱۵۰۰ تومان تفاوت آن براي بازتوزيع به هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید حساب هدفمندي يارانه‌ها مي‌رود و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: فرض بر اين است كه اگر قرار است يارانه‌اي اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتي دريافت شود، مستقيما سراغ افرادي كه از بنزين استفاده نكرده‌اند، برويم.

بیشتر بخوانید:

سهمیه بنزین دی ماه امشب واریز می‌شود
دولت برنامه ای برای گران کردن بنزین ندارد
افزایش قیمت بنزین دوباره تکذیب شد

الياس حضرتي، رييس سابق كميسيون اقتصادي مجلس، درباره طرح دولت براي پرداخت مستقيم يارانه حامل‌هاي انرژي به خبرنگار «اعتماد» توضيحاتي داد. او كه پيش از اين در جريان مباحثه‌ها و جلسات برگزار شده براي اجراي اين طرح در دولت پيشين بوده با «شجاعانه» خواندن طرح دولت آقاي رييسي براي اجراي اين طرح، 4 نكته براي اجراي بهتر آن را توصيه مي‌كند.

حضرتي به خبرنگار ما گفت: زماني كه در شوراي هماهنگي اقتصادي بودم طرح سهميه حامل‌هاي انرژي براي هر ايراني مطرح شده بود، اما اين طرح در آن زمان مورد توجه رييس‌جمهور وقت قرار نگرفت. بنزين الان دونرخي است و با قيمت تمام شده و واقعي هم فاصله دارد اما در هر دو شكل آزاد و سهميه‌اي، بنزين فقط به كساني مي‌رسد كه ماشين دارند و اين موضوع با عدالت سازگاري ندارد، ضمن اينكه مصرف هم كاهش پيدا نمي‌كند. حضرتي با اشاره به طرح پژوهشكده انرژي دانشگاه شريف گفت: در زمان پيشنهاد اين طرح، صحبت از سهميه يك ليتر در روز براي هر ايراني بود. كسي كه ماشين ندارد اين را در يك سامانه‌اي كه تعريف مي‌شود از طريق موبايل سهميه خود را عرضه مي‌كند. قيمت‌ها به‌روز و به ثانيه مشخص مي‌شود. قسمت عرضه و تقاضا مشخص است و مانند بورس كالا عمل مي‌كند.

در اين طرح پيش‌بيني شده بود كسي كه ماشين ندارد، مي‌تواند بنزين خود را به اين نوع بازار بياورد و بفروشد. قيمت آنجا كشف و با عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. دولت هم مثلا 10 ميليون ليتر دراختيار دارد براي تنظيم بازار استفاده كند و قيمت‌ها بالا نرود. اين‌هم به عدالت نزديك است و هم به‌ طور خودكار ممكن است كساني از ماشين استفاده نكنند. شايد آثار ترافيكي هم داشته باشد. اين طرح فقط در بنزين نيست و درباره برق و گاز و آب و حامل‌هاي ديگر هم قابليت اجرايي دارد. حضرتي همچنين با اشاره به اينكه 4 نكته براي اجراي بهتر اين طرح وجود دارد نكته اول را پشتيباني كارشناسان، تحليلگران و اقتصاددانان عنوان كرد و افزود: اين كار شجاعانه‌اي است. من انتقادهايي به عملكرد دولت در برخي حوزه‌هاي اقتصادي دارم اما اين طرح را به نفع اقتصاد ايران مي‌دانم. او ضرورت دوم اين طرح را ارايه يك پيوست رسانه‌اي دانست و گفت: اين طرح حتما بايد توسط رسانه‌ها بحث و بررسي شده و پخته شود و بعد در سطح ملي به اجرا درآيد. او اضافه كرد: نكته آخر اين است كه تيم اقتصادي دولت بايد در اجراي اين طرح با يكديگر هماهنگ حركت كنند ناهماهنگي كار را خراب مي‌كند، بنابراين لازمه اجراي اين طرح هماهنگي در دولت است.

افزايش قيمت بنزين و يارانه؛ دو خبري كه ظاهرا خبرهايي جداگانه بودند اما فارغ از ارتباطي كه اين دو خبر به لحاظ منطق و اصول اقتصادي به يكديگر دارند، دست‌كم از اين حيث كه ديروز با واكنش‌هايي ناظر بر «تكذيب و توضيح» همراه شد، به يكديگر گره خوردند. به‌خصوص آنكه هردوي اين خبرها به‌نحوي به محسن رضايي مربوط بود كه حالا در قامت معاون اقتصادي ابراهيم رييسي، عضوي از دولت سيزدهم است و با اين حال، سخنگوي دولت را به ناگزير به واكنش واداشت تا به‌خصوص آنچه را كه درباره افزايش قيمت بنزين در فضاي رسانه‌اي مطرح شده بود، تكذيب كند. اين درحالي بود كه به جز علي بهادري جهرمي، برخي از ديگر مقام‌هاي دولتي و البته بعضي نمايندگان و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و بر اين اساس پيرو اظهارات اخير محسن رضايي درباره خبرهاي خوش دولت درمورد افزايش يارانه و همچنين انتشار نامه‌اي با امضاي او درباره طرح بازتوزيع يارانه بنزين از طريق ارايه سهميه بنزين به افراد، به‌ جاي خودروها كه ظاهرا به‌ منظور اجراي آزمايشي در جزاير قشم و كيش در دستور قرار گرفته، از چند و چون ماجرا گفتند.

ماجرا اما نه از امروز و ديروز كه آخرين روز آذرماه و بلندترين شب سال بود، بلكه حدود 2 ماه پيش و از نخستين روزهاي آبان‌ماه آغاز شد. وقتي محسن رضايي كه در قامت معاون اقتصادي رييس دولت سيزدهم در نشست مشترك با كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شد و در حاشيه برگزاري اين نشست، از «خبرهاي خوشي» گفت كه قرار بود با فرارسيدن «آذرماه»، شهروندان ايراني را پس از ماه‌ها مشقت ناشي از زندگي در شرايط دشوار تحريمي و كرونايي، كمي خوشحال و خرسند كند. آنجا كه رضايي با اينكه «دولت در زمينه بهبود معيشت مردم و پيشرفت اقتصادي برنامه‌ريزي مشخصي دارد»، گفته بود: «براي كنترل گراني‌ها، ستاد تنظيم بازار شكل گرفته و اكنون در همه استان‌ها مستقر شده و براي جبران هزينه‌هايي كه به زندگي مردم تحميل شده نيز برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده است كه اميدوارم در آذرماه خبرهايي خوشحال‌كننده در اين زمينه براي مردم داشته باشيم.» سخناني كه باتوجه به اشاره رضايي به ماه آذر كه بنابر قانون، موعد ارايه لايحه بودجه سالانه دولت به مجلس است، باعث شد ناظران از اين بگويند كه براي اطلاع از خبرهاي خوش رضايي بايد منتظر ارايه لايحه بودجه 1401 شد و رد اين اخبار را لابه‌لاي صفحات و سطور سند دخل و خرج سالانه مملكت جست‌وجو كرد. با اين همه با انتشار متن لايحه بودجه سال آينده، كسي متوجه نشد كدام بخش از اين سند پولي- مالي قرار است منجر به شادي و مسرت ملت باشد تا اينكه بار ديگر سخناني تازه از محسن رضايي در فضاي رسانه‌اي منتشر شد و او با اشاره به آنچه به عنوان «خبر‌هاي خوش اقتصادي» وعده داده بود، گفت: «بنابر لايحه بودجه قرار بود يارانه‌ها را براي سال آينده 2 برابر كنيم اما آقاي رييس‌جمهور تاكيد كرد كه افزايش يارانه‌ها براي 3 ماه باقي‌مانده سال نيز اعمال شود.»

نكته‌اي كه بنابر اعلام رضايي، دولت براي تحقق آن دست به كار شده و «اگر اين طرح به‌خوبي انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان كالا و پول دريافت خواهند كرد.» رضايي همچنين با بيان اينكه قرار بود اين طرح از آذرماه اجرا شود، گفت «به‌علت بروز مشكلي»، از تعويق در اجراي اين طرح تا دي‌ماه امسال خبر داد. رضايي در توضيح جزييات اين طرح گفته بود كه قرار است «بن‌كارتي در اختيار خانوار‌ها قرار گيرد تا بخشي از يارانه‌ها به ‌شكل كالا به مردم ارايه مي‌شود، اما به‌علت اينكه اين بن‌كارت هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید آماده نشد، به دي موكول شد.» او همچنين «بستن شيرهاي خلق پول بدون پشتوانه در بودجه » را خبر خوش ديگر دولت عنوان كرد و گفت: «يكي از عواملي كه پول‌هاي بدون پشتوانه منتشر مي‌كرد، فروش ارز‌هاي نفتي دولت به بانك مركزي بود.» ارزي كه به ‌گفته او، «به بانك مركزي مي‌رفت و تبديل به پايه پولي مي‌شد و اين پايه پولي در استخر نقدينگي كشور 7 ‌برابر مي‌شد؛ به همين علت نقدينگي افزايش مي‌يافت بدون آنكه تاثير قابل‌توجهي در توليد صنعت ملي داشته باشد.» رضايي با بيان اينكه اين شيوه نادرست به‌مدت نيم‌قرن در دستوركار دولت‌هاي پيش و پس از انقلاب بوده، از توقف آن خبر داد و در ادامه از نمايندگان مجلس خواست كه كمك كنند تا «اين شير به‌طور كامل بسته شود، به‌نحوي‌كه دولت ارز‌هاي نفتي را به بانك‌هاي كشور و بانك ملي بفروشد» و در ادامه شاهد خلق پول بي‌پشتوانه جديد نباشيم.

همزمان با انتشار اين سخنان رضايي اما نامه‌اي با امضاي او درباره افزايش قيمت بنزين در فضاي مجازي منتشر و دست‌به دست شد كه به‌‌خصوص تا پيش از ارايه توضيحات تكميلي، منجر به نگراني شهروندان شد.

هرچند سخنگوي دولت با تكذيب آنچه درباره افزايش قيمت بنزين مطرح بود، تاكيد كرد كه تصميمات دولت يك‌شبه نبوده و قرار نيست بنزين گران شود. علي بهادري جهرمي در توضيحاتي درخصوص آنچه در نامه بحث‌انگيز آمده، گفته است: «در اين طرح نيز مقرر شده به‌صورت آزمايشي در دو جزيره قشم و كيش، سهميه بنزين به‌ جاي خودروها به افراد اختصاص پيدا كند و قيمت عرضه همان نرخ عادي ۱۵۰۰ تومان براي بنزين سهميه‌اي و ۳۰۰۰ تومان براي بنزين آزاد است كه هيچ تفاوتي با نرخ موجود نخواهد داشت.»

همزمان در شرايطي كه نگراني آن‌دسته از شهروندان كه از خودروي شخصي بي‌بهره‌اند و قاعدتا سهميه بنزين نيز به آنان تعلق نمي‌گيرد، دوچندان بود، سخنگوي دولت در اين رابطه توضيح داد و در پاسخ به پرسشي درباره تعلق گرفتن سهميه بنزين به اين گروه بزرگ از شهروندان تاكيد كرد: «اساسا مبناي طرح همين بود. تا پيش از اين بنزين عموم مردم به دارندگان خودروها تخصيص پيدا مي‌كرد كه مدل ناعادلانه‌اي بود؛ به اين دليل كه بخشي از مردم اساسا خودرو ندارند و چيزي هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید به اينها تخصيص پيدا نمي‌كرد.» علي بهادري جهرمي با اشاره به گروهي ديگر از شهروندان كه برخلاف گروه نخست صاحب چند خودرو هستند، گفت: «اين افراد طبيعتا چند برابر كسي كه يك خودرو دارد، از اين يارانه استفاده مي‌كردند. براي اينكه يارانه توزيع عادلانه‌تري داشته باشد، طرح اين است كه بنزين يارانه‌اي به افراد اختصاص پيدا كند.»

سخنگوي دولت هر آنچه که باید درباره‌ی پیوت بدانید همچنين با بيان اينكه «سرپرست خانوارها به نوعي متوجه هدايت متولي هدايت يارانه بنزين هستند»، تاكيد كرد كه البته بحث اصلي يارانه بنزين است، نه اختصاص بنزين و سهميه‌ بنزين و بر اين اساس ادامه داد: «در حال حاضر ما يك بنزين يارانه‌اي ۱۵۰۰ توماني داريم و يك بنزين ۳ هزارتوماني داريم. وقتي اين بنزين ۳ هزار توماني فروش مي‌رود، تا تفاوت ۱۵۰۰ توماني كجا مي‌رود؟ به حساب هدفمندي يارانه‌ها مي‌رود تا بيايد و بازتوزيع شود. يعني در حقيقت در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.» بهادري جهرمي پس از اين توضيحات مقدماتي درباره طرح جديد دولت توضيح داد و گفت: «طرح اين است كه اگر قرار است يارانه‌اي داده شود و مابه‌التفاوتي دريافت شود، اين مبلغ مستقيم سراغ كساني برود كه از بنزين استفاده نكردند؛ يعني يك عده از يارانه بنزين در مقام خريدن بنزين استفاده مي‌كنند و يك عده كه از اين يارانه استفاده نمي‌كنند، خود يارانه به آنها تقديم مي‌شود.»

در اين ميان اما باتوجه به آ‌نچه محسن رضايي درخصوص 2 برابر شدن يارانه‌ها گفته، بسياري از شهروندان منطقا از اين نگران بودند كه دولت احتمالا دنبال افزايش قيمت بنزين به‌منظور تامين منابع موردنياز براي افزايش يارانه است؛ خبري كه البته تكذيب شده و درحالي كه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي و فريدون حسنوند رييس كميسيون انرژي مجلس هرگونه افزايش قيمت بنزين را تكذيب و تاكيد كردند كه دست‌كم تا پايان سال هيچ طرح و لايحه‌اي در اين رابطه موردبحث نيست، حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو هيات‌رييسه مجلس و ازجمله اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و همچنين جعفر قادري، ديگر نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در توضيحاتي درباره آنچه درخصوص 2 برابر شدن يارانه‌ها عنوان شده، تاكيد كردند كه دولت براي اين منظور نيازمند مصوبه مجلس نيست و قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته اين اختيار را به دولت داده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا