اموزش معامله گری

رابطه بین سود و سرمایه اولیه

پایان نامه : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:

آقای علیرضا فرشید پور

تابستان 1390

چكیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .
واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

مقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند.
نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.
اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

1 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107) 1 .
از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر رابطه بین سود و سرمایه اولیه ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2 .
دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

3-1بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند ( خدادادی ، 1388 ، رابطه بین سود و سرمایه اولیه رابطه بین سود و سرمایه اولیه 107 ) 1 .
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به رابطه بین سود و سرمایه اولیه سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یك سهم كمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت كمتری خواهد داشت، مگر اینكه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند كه در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
نقدشوندگی یكی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندك و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین كننده ی اصلی امكان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص رابطه بین سود و سرمایه اولیه مهمی برای بررسی كارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 102 ) 1 .
بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یكی از شاخصهای اصلی كارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

مجمع اخابر ۱۴۰۱ | برنامه شرکت برای افزایش سرمایه چیست؟

امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران (اخابر) با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد. گزارش جامع و کامل نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران (اخابر) با حضور سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای محمودزاده به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید، آقای سلطانی مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت شرکت در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت زیر ارائه دادند:

دستاورد‌های شرکت در سال مالی مورد گزارش

 • توسعه برند و ثبت لوگوی نتما و دیجیتما.
 • بهینه سازی ساختار هزینه و درآمد سرویس‌های پایه شرکت مانند آدرس‌های اینترنتی و دیتای تجاری.
 • متنوع سازی جریان‌های درآمدی صرفاً از خدمات پایه به خدمات ارزش افزوده و دیجیتال.
 • اجرای ۶۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری در مسیر‌های شهری و روستایی.
 • واگذاری gbps ۴۴۶۰ ظرفیت انتقال به اپراتور‌های ثابت و سیار.
 • توسعه ۱۲۰۰ نود شبکه انتقال و افزایش ظرفیت به میزان Tbps ۴.۸.
 • نوسازی و بهسازی تجهیزات تغذیه نیرو در ۶۸۵ مرکز سایت.
 • توسعه همکاری مشترک با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات جهت فروش محصول مشترک.
 • بازنگری در فرایند صدور صورتحساب و توقف روند صعودی لاوصولی.
 • کاهش ۵ درصدی مطالبات سال گذشته.
 • افزایش ۴ برابری جریان‌های درآمدی و توسعه زیرساخت‌های شبکه و پلتفرم‌های فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات جدید ارزش افزوده.
 • ایجاد جریان درآمدی جدید در حوزه ارزش افزوده مالی در قالب قرارداد با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و توسعه سکو‌های نرم‌افزاری مورد نیاز شرکت مخابرات ایران
 • انعقاد تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات با مجموعه گروه کارخانجات شهید قندی.
 • انعقاد تفاهم نامه مشترک سه جانبه شرکت مخابرات ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما.
 • انعقاد تفاهمنامه توسعه همکاری با شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید.

جایگاه مخابرات ایران در کشور

 • کسب سهم بازار درآمدی بیش از ۵۷ درصد و رشد ۴۰ درصدی ترافیک روزانه دیتا.
 • دایر نمودن ۶۸۲، ۹۱۴ تلفن ثابت در سال ۱۴۰۰.
 • جذب ۹ میلیون مشترک جدید G۴ توسط همراه اول.
 • ضریب نفوذ ۱۹، ۳ درصد خانوار در اینترنت پرسرعت ADSL.
 • رکورد ۱۵,۵۰۷ ترابایت حجم مصرفی ترافیک روزانه دیتای ثابت.
 • دستیابی به ضریب نفوذ ۹۲.۷ درصدی یوسیم در گوشی نسل چهارم.
 • بالغ بر ۲۹ میلیون مشترک تلفن ثابت در سال ۱۴۰۰ با ضریب نفوذ ۳۴.۵۱ درصد.
 • راه اندازی ۱۰۰۰ سایت لوکیشن جدید در سال ۱۴۰۰ در اقصی نقاط کشور توسط همراه اول.
 • رشد ۴۵ درصدی ترافیک دیتا و ۶ درصدی ترافیک صوت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته در همراه اول.

عملکرد مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش

مجمع اخابر ۱۴۰۱ | برنامه شرکت برای افزایش سرمایه چیست؟

مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت در تلفیق نسبت به دوره مشابه رشدی ۲۲ درصدی داشته و به رقم ۳۷۴.۳۵۱ میلیارد ریال رسیده است. در بخش بهای تمام شده نیز شرکت رشدی ۲۳ درصدی را تجربه کرده که منجر به سود ناخالص ۷۷.۹۵۶ میلیارد ریال شده است. در مجموع شرکت در بخش سود خالص به علت عدم افزایش تعرفه‌ها نسبت به هزینه‌ها ۱۵ درصد در سود خالص کاهش داشته و به رقم ۳۲.۹۲۲ میلیارد ریال دست یافته است.

چشم انداز مخابرات ایران در افق ۱۴۰۱

 • ارائه هوشمند خدمات یکپارچه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیست بوم دیجیتال.
 • بهبود مدیریت و نقدینگی تخصیص منابع.
 • تامین مالی برای فعالیت‌های جاری و توسعه ای.
 • افزایش شفافیت و اتکاپذیری سیستم‌های مالی.
 • اصلاح ساختار مالی و طرح افزایش سرمایه شرکت.
 • ارزش آفرینی از دارایی‌های نامشهود شرکت و مولد سازی دارایی‌های راکد در جهت توسعه
 • زیرساخت‌ها و سیستم کسب و کار.

در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و در خصوص بند ۴ در رابطه با منظور نمودن مبلغ ۳.۰۶۹ میلیارد ریال حقوق و دستمزد کارکنان واحد توسعه و فنی شرکت اصلی که فاقد منافع متصور آتی بوده به سرفصل دارایی ثابت مشهود عنوان شد: طبق استاندارد حسابداری، حقوق و دستمزد آن بخش از کارکنان که در پروژه‌های در جریان ساخت مشغول به کار بوده اند، به حساب دارایی در جریان ساخت برابر رویه‌های استاندارد موجود منظور شده است.

در خصوص رفاهیات سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طی ۵ سال به حساب ذینفعان، طبق تفاهم نامه با شورای عالی کارگران مخابرات ایران پرداخت خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴.۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

در خصوص بند ۵ در رابطه با مالیات عملکرد عنوان شد: مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و در حال پیگیری است و صرفت عملکرد سال ۱۳۹۵ در هیأت‌های حل اختلاف تجدید نظر مطرح شده است. پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده در مرحله هیأت حل اختلاف مطرح می‌باشد.

در خصوص بند ۶ در رابطه با حساب فی ما بین با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از مطالبات پرداخت و تطبیق حساب فی ما بین نیز در دست بررسی است. مغایرت‌ها حساب فی ما بین با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ انجام شده و برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ در دست پیگیری و اخذ صورت تطبیق می‌باشد.

سوالات مطرح شده در مجمع:

برنامه شرکت برای افزایش سرمایه چیست؟ برنامه افزایش سرمایه در دست بررسی است. در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، شرکت باید یک گروه از دارایی‌ها را با هم تجدید ارزیابی کند. برای این منظور همه این موارد باید دارای استاد و مدارک کافی باشند. چنانچه این محدودیت‌ها جمع بندی شود در خصوص تجدید ارزیابی در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

علت کاهش سود شرکت چه بوده است؟ شرکت مخابرات ایران برای سال ۱۴۰۰ در بودجه حدود ۱.۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که از مهر ۱۴۰۰ این افزایش تعرفه صورت گیرد که این امر محقق نشد. خرداد ۱۴۰۰ تعرفه تلفن ثابت ابلاغ شد که عدم اجرای آن ۲ هزار میلیارد تومان زیان به شرکت تحمیل کرده است. در بخش مکالمات صوتی ۱۲ سال می‌باشد که تعرفه‌ها تغییر نکرده در حالی که هزینه‌های ریالی ۱۵ برابر شده است.

چرا شرکت مخابرات ایران سبدگردان ندارد؟ سبد گردان شرکت لوتوس می‌باشد و مبالغی نیز به صورت دوره‌ای برای بازارگردانی تعلق می‌گیرد.

در انتها به ازای هر سهم ۷۹ ریال سود تقسیم گردید، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید.

پایان نامه : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:

آقای علیرضا فرشید پور

تابستان 1390

چكیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .
واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

مقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند.
نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.
اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از رابطه بین سود و سرمایه اولیه مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

1 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم رابطه بین سود و سرمایه اولیه تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107) 1 .
از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت رابطه بین سود و سرمایه اولیه است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2 .
دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

3-1بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند ( خدادادی ، 1388 ، 107 ) 1 .
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یك سهم كمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت كمتری خواهد داشت، مگر اینكه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند كه در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
نقدشوندگی یكی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندك و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین كننده ی اصلی امكان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی كارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 102 ) 1 .
بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یكی از شاخصهای اصلی كارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

رابطه بین سود و سرمایه اولیه

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

Planning and Budgeting

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hemmati H, Nikoonesbati M, Khanhossini D. The Relationship between Intellectual Capital and Market Value of the Corporations Listed in Tehran Stock Exchange. JPBUD. 2013; 18 (3) :87-108
URL: http://jpbud.ir/article-1-1072-fa.html

همتی حسن، نیکونسبتی محمد، خان حسینی داود. بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1392; 18 (3) :108-87

در دنیای دانش‌محور کنونی، دارایی‌های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها می‌‌باشد. واقعیت، گویای اهمیت سرمایه فکری، شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها به‌‌ویژه از دهه هشتاد میلادی به بعد می‌باشد که به عقیده اکثر تحلیل‌گران مالی به افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سرمایه فکری مربوط می‌شود. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این مقاله برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک و مدل تعدیل‌شده پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا (روش حداقل مربعات)، حاکی از این است که بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت ارتباط معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان دادند که مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه پالیک از قدرت تبیین بالاتری برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که در میان عناصر تشکیل‌دهنده سرمایه فکری، کارآیی سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می‌باشد.

بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

پایگاه های مرتبط

 • موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیرت و برنامه ریزی


کلمات کلیدی

اقتصاد, برنامه, برنامه ریزی, تحولات اقتصادی, توسعه اقتصادی, سیاست ها و راهبردهای اقتصادی, مسائل اقتصادی ایران و جهان

 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر;
 • میهمانان در حال بازدید: 44 کاربر;
 • تمام بازدید‌ها: 14050961 بازدید;
 • بازدید 24 ساعت قبل: 3951 بازدید


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

مشکل اصلی بورس «برجام» و «جنگ اوکراین» نیست

به باور یک کارشناس بازار سرمایه مشکل اصلی بورس سیاست‌های پولی و مالی کشور است که در بخش‌های مختلف تصویب و اجرا می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، به باور یک کارشناس بازار سرمایه مشکل اصلی بورس سیاست‌های پولی و مالی کشور است که در بخش‌های مختلف تصویب و اجرا می‌شود.

فردین آقابزرگی با اشاره به مسئله نرخ بهره بین بانکی به تجارت‌نیوز گفت: اخیرا در شبکه های اجتماعی نکاتی درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح کردم. این مطالب درباره احتمال افزایش نرخ بهره بین بانکی بود که احتمالا افزایش سود سپرده رابطه بین سود و سرمایه اولیه را نیز در پی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با نگاهی به میزان بازدهی شاخص هم‌وزن در اردیبهشت ۱۴۰۱ و مقایسه آن با دوره اخیر می‌توان متوجه افت بازار شد. از سوی دیگر رشد شاخص کل بورس نیز از همین الگو پیروی می‌کند. میزان بازدهی شاخص در مقایسه با هفته های ابتدایی سال جاری حدوده نصف شده است.

مشکل اصلی بورس کجاست؟

آقابزرگی در ادامه بیان کرد: عوامل اصلی پیرامون وضعیت بازار وجود دارد که نقش حیاتی را ایفا می‌کنند. برای مثال در آذر ماه سال ۱۴۰۰ وزن اوراق بدهی در بازار سرمایه ما بالغ بر حدودا ۴۰ درصد بود. این موضوع سایه سنگینی در کمبود نقدینگی ما دارد. این وضعیت در سال جاری هم ادامه دارد. یعنی ماه به ماه با انجام معاملاتی که در فرابورس به صورت رایت‌آف شده، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ماهیانه معامله می‌شود.

وی توضیح داد: وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که عرضه اوراق بدهی، رشد نرخ بهره افزایش یافت. در نهایت عرضه‌های اولیه نیز در خرداد امسال شدت گرفت. یعنی پیاپی عرضه اولیه‌هایی که شکل و شمایل آن با سنوات گذشته بسیار متفاوت و دگرگون شده به صورت مداوم انجام شد. در چنین شرایطی جذابیت بازار سرمایه تا حدود زیادی کاهش پیدا می‌کند. به دلیل اینکه زمین بازی، تبدیل به زمین بازی اوراق بدهی و تسلط دولت برای جذب نقدینگی و تامین نقدینگی از بازار می‌شود.

نه برجام، نه جنگ اوکراین!

این کارشناس اظهار کرد: در واقع ایراد اصلی بازار نه کامودیتی‌ است و نه جنگ روسیه و اکراین! حتی برجام هم مشکل اصلی بورس نیست. نوسانات نرخ ارز و یا کانال ۳۲ هزار تومان دلار هم مشکلی برای بازار ایجاد نمی‌کنند.

آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: عمده مشکل بازار به سیاست‌های پولی و مالی داخلی کشور بازمی‌گردد. این سیاستگذاری با محوریت اوراق بدهی و نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده و عرضه‌های اولیه‌ای که تخصیص نامناسبی نسبت به گذشته دارد، مشکل اصلی بازار هستند. مجموعه این نواقص باعث شده تا حال و روز بازار از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون دگرگون شود. مگر از ابتدای فروردین تا امروز که ماه تمام نشده چه سیاست‌هایی اعمال کردیم که ناگهان بورس با کاهش تقاضا مواجه شود؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا